Een stukje geschiedenis

 

Hof van Postel is opgericht in 2004.
Aanleiding was dat Jan Smets zijn melkveebedrijf wilde inbrengen in Hof van Postel. Eind 2009 is dat bedrijf weer afgesplitst, waarna Henk en Tiny alleen verder gingen met Hof van Postel.

Oorsprong

Het bedrijf vindt echter haar oorsprong in Gelderland, te weten in het plaatsje Wehl, waar de vader van Henk samen met zijn vader een gemengd bedrijf runden

.

Het bedrijf in Wehl (GLD)

 

Na enkele omzwervingen via Overijsel en Noord- Brabant streek de familie neer in Veldhoven (NB).

 

De boerderij in Albergen (OV)

De eerste boerderij in Veldhoven (N-Br)

 

In 1976 kon er dankzij de ruilverkaveling, en door het aankopen van gronden van stoppende collega's een aaneengesloten kavel van 12 ha groot gevormd worden.

Hier werd in 1980 een volledig nieuw melkveebedrijf gebouwd.Samen met de 10(!!) veldkavels was de totale oppervlakte van het bedrijf ca. 30 ha. Dit bedrijf bestond toen uit een ligboxenstal voor 100 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Verder werd er een sleufsilo gebouwd met een oppervlakte van 300 m2.

 

Het tweede bedrijf in Veldhoven

 

Uitbreiding

Reeds 4 jaar later bleek de stal te klein en werd achterin de machineloods jongveestalling gerealiseerd voor ca. 20 stuks jongvee. Een jaar later werd deze machineloods verlengd met drie spantvakken.Weer een jaar later werd de sleufsilo met 400 m2 uitgebreid. Nog een jaar later werd er een betonplaat gestort van 300 m2 om er graskuil op te slaan  In 1990 werd besloten tot de bouw van een nieuwe jongveestal anex vleesveestal. Hierin was plaats voor 60 stuks vee, toen nog voornamelijk vleesvee. De jongveeruimte welke achterin de machineloods bevond, werd gesaneerd omdat deze vrij bewerkelijk was aangezien er alleen maar met een kruiwagen gevoerd kon worden 

Per 1 januari 1993 werd het bedrijf overgedragen aan Henk & Tiny.In de jaren die volgden werd de melkveestapel uitgebreid en verdween beetje bij beetje de vleesveetak. Ook werd er een nieuwe kuilplaat aangelegd van 450 m2. In 1996 werd besloten tot de aankoop van een blok grond van 12 ha. Dit was door de afstand van 15 km meteen met stip de verst gelegen veldkavel.

In 1997 werd er langs de jongveestal een stal gebouwd voor het kleinere jongvee. Gelijktijdig werd de afdeling kleinste jongvee in de bestaande koeienstal gemoderniseerd en uitgebreid met extra eenlingboxen.  Ook werd in dat jaar de gehele ligboxenstal ingericht voor volledig melkvee waardoor er ruimte ontstond voor 115 melkkoeien. In 1998 werden er twee betonplaten gestort voor voeropslag, samen 300 m2 groot.

 In het jaar 2000 werd de betonplaat van 1986 gerenoveerd en werden er betonnen muren omheen gezet om als extra opslag voor snijmais te fungeren. Hierop werd het oudste gedeelte van de bestaande sleufsilo gesloopt waarna op die locatie een nieuwe opslagloods verrees.

Nieuwe locatie

 In die jaren groeide het bedrijf op een gegeven moment harder dan de vergunningen toe lieten. Dit in combinatie met de wens van een betere verkaveling leidde in 2002 tot een uitbreiding van de verste veldkavel van 12 ha met een naastgelegen boerderij van 40 ha. Deze maakte van oudsher deel uit van drie aaneengesloten boerderijen die eigendom waren van de orde van Norbertijnen van Postel.

Al deze bedrijven waren voorzien van een ingemetstelde betonnen plaatsteen met daarop een tekst met stichtingsdatum. Achter de steen zaten in een nis enkele oude flesjes met perkamenten rolletjes waarop de geschiedenis van deze bedrijven te lezen waren vanaf 1734... tenminste als men Latijns kende.

Na de aankoop werden alle opstallen gesloopt en is er en volledig nieuw bedrijf opgericht voor 500 stuks vee. Dit bedrijf kreeg de naam 'Hof van Postel'. Enerzijds als link naar de Paters van Postel, anderzijds verwees het naar het Brabants dialect voor tuin; 'hof'. Eersel ligt voor het Belgische Postel, de tuin van Postel dus.

 

Ons huidige bedrijf in Eersel (N-Br)

In 2009 deed zich de gelegenheid voor om de overbuurman, de laatste pachter van de Norbertijnen van Postel, over te nemen. Het bedrijf van hem bestond uit een oude Abdij-hoeve met daarom heen 23 ha grond. Na overleg hebben wij hiervan 17 ha overgenomen, plus een veldkavel van ca. 6 ha, welke gelegen is op 5 tractorminuten van huis. De oude hoeve met 5 ha grond lieten wij aan de overbuurman zodat hij daar zijn oude dag zou kunnen slijten en wat rond de deur kon hobbyen.

Daarnaast werd er door de jaren heen altijd een kleine 20 ha los bijgepacht, voornamelijk van het Waterschap. Zij kochten tussen 2010 en 2015 verschillende percelen grond welke gelegen was tegen onze kavel. De bedoeling hiervan was om deze terzijnertijd uit te ruilen tegen een strook grond van ons langs het beekje 'De Run'. Deze strook moest een ecologische verbindingszone worden.

In 2017 heeft de definitieve ruiling plaats gevonden. Dit betekende helaas wel dat we ca 10 ha terug gingen in areaal, aangezien de pachtgronden van het Waterschap werden ingezet in de ruiling. Niet alleen bij ons maar ook nog bij een paar andere boeren.

Het huidige areaal dat we bewerken beslaat momenteel ca. 80 ha.